Enjoying the view

Enjoying the view -- fog, gull, ocean, shore, sky, water